Welkom!

 

 

????????????????????????????????????

Mijn waarde broeder/zuster,

Ik groet u in de naam van onze Heer en Oudste Jezus Christus, hopend dat u een goed weekend en goede nachtrust hebt gehad. Wij hebben door de genade van de Heer de week afgesloten en nu staan wij aan het begin van een nieuwe week. Aan het begin van deze nieuwe week herinnert de apostel Paulus ons eraan dat we redenen hebben om de Heer te danken, want door zijn positieve opstelling en ondersteuning naar ons toe hebben wij dwars door alles heen de week doorgemaakt. En we mogen ook deze week rekenen op diezelfde opstelling en ondersteuning.
Hij zegt: “Door genade zijt gij behouden, door het geloof en dat niet uit uzelf, het is een gave van God” (Ef.2:8). Het woord “genade” is de onverdiende liefde van God. Gods liefde voor ons is niet afhankelijk van onze liefde voor hem of van onze prestatie. Alles wat we zijn, kunnen doen, bereiken of bereikt hebben, is het resultaat van deze liefde voor ons. Hij heeft alles mogelijk gemaakt. Wij kunnen niets anders doen, dan Hem danken en bidden om met ons door te gaan.
In Joh. 15:16 zegt Hij: “Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam”.
Het is daarom mijn innige wens en bede dat u, zuster/broeder, deze nieuwe week deze genade van de Heer op bijzondere wijze zult ervaren en dat uzelf een kanaal mag zijn van genade.
Indien u deze week jarig bent, feliciteer ik u en wens u Gods rijkste zegen toe. Maakt u een moeilijke periode mee, geef het niet op, maar zoals de psalmdichter het ons voorhoudt, wentel uw weg op de Heer en vertrouw Hem, Hij zal het maken.

“Want Gij o Here, zijt mijn lamp,
en de Here doet mijn duisternis opklaren.
Met U immers loop ik op een legerbende,
met mijn God spring ik over een muur.”
Het gaat u goed!!

Broederlijk gegroet,
Br.J.Kent, Ep.Fr.

 

Comments are closed.