Welkom!

 

Hoe zal ik tot Jezus gaan, als mijn zonden voor mij staan?
Als ik uit het woord van God lees mijn welverdiende lot? Zondaars, hoort zijn liefdestem! Jezus roept u, komt tot hem!
Allen, hoe belast, belaan, mogen veilig tot Hem gaan.
Zondaar, toef niet, komt tot hem! Luister naar des Heren stem!
Jezus roept u, wees verblijd! Dit is uw genadetijd. 
Trek mij dan tot u, o Heer! Doe mij leven tot uw eer!
Help mij in de goede strijd tot ik ben waar Gij thans zijt!

In de dogmatiek of geloofsleer zitten wij met de moeilijk te beantwoorden vraag, in hoeverre wij zelf kunnen bijdragen aan onze redding.
De kerkhervormer Maarten Luther, die 500 jaar geleden (1517) zijn 95 stellingen bevestigde aan de deur van de slotkapel te Wittenberg, Duitsland, had als slogan: Alleen door geloof, sola fide, en alleen door genade, sola gratia.
Als wij geloof opvatten als vertrouwen en overgave, dan is er geen tegenstelling met de genade. Dan betekent het dat wij alleen het heil en de redding ontvangen door de aktie van God in Christus. Onze bijdrage is dan dat wij erop vertrouwen dat het zo is, waardoor het effectief wordt in ons leven, denken en handelen.
Gezang 308 uit ons gezangboek lijkt hierop aan te sluiten. Als ik naar mijzelf kijk, zegt de dichter, dan zie ik geen mogelijkheid om tot Jezus te gaan. mijn verkeerde daden staan mij in de weg en verhinderen mij. Maar aan de andere kant, is Hij het zelf die ons roept en uitnodigt om tot Hem te komen. Vandaar het gebed dat de Heer zelf ons tot Zich trekt en ons leert hoe zo te leven, dat wij voldoen aan Zijn verwachting. Uiteindelijk is Hij het toch zelf die het allemaal doet. Uit genade!

Br. Hesdie Zamuel, Praeses EBGS

Comments are closed.