Schriftoverdenking

Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.

Handelingen 5:29

Als we deze zin als een stelling zouden voorleggen aan Christenen, zou menigeen van ons het absoluut eens zijn met deze stelling. “Ja dat moet”, “Ik wil me daaraan houden”, “God weet het beter.” Dat zijn enkele van de reacties die zouden kunnen volgen. Maar…. wat als het gehoorzamen aan God betekent dat je je vrijheid of zelfs je leven kan verliezen? Hoe zal onze reactie zijn al we van rechtswege verboden worden ons geloof te beleven en te getuigen van onze Leidsman, Jezus Christus? Zijn we dan nog net zo enthousiast of gaan we twijfelen en nadenken of we wel of niet gehoorzaam zullen zijn aan God, de heilige en Rechtvaardige? Hoe gedragen wij ons in zo’n situatie? Dit is één van de situaties waarin ons hart en ons hoofd op één lijn moeten komen en dat is niet altijd even makkelijk.

Geliefden aan het begin van deze maand kunnen we bij ons zelf te rade gaan in welke mate we als kerk en individu gehoorzaam zijn aan God. De vraag hierbij is: “Worden onze handelingen gedreven door wat God van ons vraagt of zijn het door mensen gestelde regels die ons handelen beïnvloeden?

In Handelingen 3:6 spreekt Petrus, in de naam van Jezus Christus, genezing uit over een verlamde. Deze genezing verwonderde het volk en dit was aanleiding voor Petrus om te getuigen over de opstanding van Jezus Christus. Het getuigen door Petrus viel niet in goede aarde bij o.a. de priesters, oudsten en Schriftgeleerden. Zij kozen er daarom voor om Petrus en Johannes gevangen te nemen.  Ze worden vervolgens verboden te spreken over of te leren op gezag van Jezus’ naam. Petrus, Johannes en de overige gelovigen lieten zich niet uit het veld slaan en gingen in gebed. Dit is een prachtig voorbeeld voor ons. Ook wij kunnen ervoor kiezen om in diverse omstandigheden te roepen tot God en er op te vertrouwen dat God antwoord geeft.

“Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt” (Jakobus 5:16). Gods antwoord op het gebed van de discipelen was duidelijk: ze werden vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Gods bevestiging deed hen hun werk voortzetten. Er volgden diverse tekenen en wonderen en opnieuw werd Petrus, deze keer met een grotere groep, gevangen genomen. Ze durven voor het gerecht uit te spreken dat men God meer moet gehoorzamen dan mensen. Tijdens de zitting is het duidelijk dat God diegenen te hulp komt die aan Hem durven vast te houden. Wanneer we durven gehoorzaam te zijn aan God dan staan er bijzondere dingen te gebeuren, immers de eeuwig Levende is Almachtig en barmhartig. Er hoeft dus geen vrees te zijn, de Heilige Geest staat ons bij en wij hebben in Christus een Middelaar. Hoewel er wel een straf en een verbod volgen, gingen de discipelen verblijd weg en zetten hun werk zonder ophouden voort. Geliefden laten we, in navolging van deze moedige discipelen, durven om God te gehoorzamen. Gods woord is ook in 1 Samuel 15 vers 22 duidelijk hierover: Gehoorzaamheid is beter dan offers. Pas in ons gehoorzaam – zijn zullen we ook daadwerkelijk de liefde en almacht van onze Heer kunnen (laten) zien. In alles wat wij doen, mogen we ons laten leiden door Gods Geest. Hij kent de diepten Gods en Hij kan ons het beste overtuigen van wat Gods wil is.

Amen!

Comments are closed.